Kami memberikan pendidikan akhlak melalui keteladanan dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin